Uitnodiging Algemene Ledenvergadering HV KRAS/Volendam

woensdag 09 januari 2019

Langs deze weg nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering van HV KRAS/Volendam op woensdag 30 januari 2019 om 19 uur in de verenigingsruimte van sporthal Opperdam.

Bij deze vergadering worden de volgende zaken besproken:

 1. Opening.
 2. Terugblik op het seizoen 2017-2018 door voorzitter Piet Kes.
 3. Bespreking en vaststelling notulen van de laatstgehouden ledenvergadering op 26 februari 2018. Deze zijn al eerder toegezonden aan de aanwezigen op de laatstgehouden jaarvergadering, maar liggen voor aanvang van de vergadering ook ter lezing in de verenigingsruimte.
 4. Rooster van aftreden: aftredend en herkiesbaar: Joost Ooms en Jaap Buijs zijn aftredend, maar stellen zich herkiesbaar.
 5. Bespreking jaarverslag 2017-2018 en bijbehorende rekening en verantwoording.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Bespreking begroting seizoen 2018-2019.
 8. Vaststelling ledencontributie 2018-2019.
 9. Vaststelling van het horeca-bestuursreglement. (Leden kunnen dit opvragen via: manager@handbalvolendam.nl).
 10. Wat verder ter tafel komt.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

 

Wij hopen op een goede opkomst.

Bestuur HV KRAS/Volendam.