Herinnering: Algemene Ledenvergadering 18 januari 2017

zondag 15 januari 2017

Komende woensdag wordt, zoals eerder gecommuniceerd, de Algemene Ledenvergadering gehouden. Langs deze weg nodigen wij je uit voor de te houden ledenvergadering van HVKRAS/Volendam op woensdag 18 januari a.s. om 19.00 uur in de verenigingsruimte van de Opperdam. 

Onderstaand treft je de agenda voor deze vergadering:

1. Opening.
2. Terugblik op vorig seizoen.
3. Bespreking en vaststelling notulen van de laatstgehouden ledenvergadering op 9 februari 2016. Deze liggen voor aanvang van de vergadering voor een ieder ter inzage/ ter lezing in de verenigingsruimte.
4. Rooster van aftreding: aftredend en herkiesbaar: Piet Kes en Jaap Schilder zijn aftredend, doch beiden stellen zich herkiesbaar.
5. Bespreking jaarverslag seizoen 2015-2016 en bijhorende rekening en verantwoording.
6. Bespreking begroting seizoen 2016-2017.
7. Verslag van de kascommissie.
8. Indexering ledencontributie.
9. Bespreking scheidsrechters problematiek.
10. Wat verder ter tafel komt.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.

Namens het bestuur HV KRAS/Volendam,

Jaap Buijs,
Tel. 06-12 94 99 22..