Uitnodiging Ledenvergadering

maandag 20 januari 2020
Middels deze weg nodigt HV KRAS/Volendam alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 februari om 19:30 uur in de verenigingsruimte van sporthal Opperdam.
Onderstaand vinden jullie de agenda voor de vergadering.
 1. Opening
 2. Terugblik Piet Kes op het seizoen 2018-2019
 3.  Bespreking verslag van de Algemene Ledenvergadering van 30 januari 2019
 4.  Rooster van aftreden: aftredend en herkiesbaar: Piet Kes en loege Schilder zijn aftredend, maar stellen zich herkiesbaar. 
 5. Bespreking jaarverslag 2018-2019 met bijbehorende rekening en verantwoording 
 6. Verslag van de kascommissie
 7. Bespreking begroting 2019-2020
 8. Vaststellen ledencontributie 2019-2020
 9. Vaststelling geactualiseerd horecareglement i.v.m. het niet langer exploiteren van de kantine van sporthal De Seinpaal
 10. Wat verder ter tafel komt
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
De notulen van de laatstgehouden ALV, rekening en begroting liggen een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.