Plaats en rol van technische commissie HV KRAS/Volendam

woensdag 26 september 2018

Sporters willen graag sporten, ieder op zijn of haar eigen niveau. Of dat nou op recreatieve basis is of op topsportniveau, alle leden moeten binnen de vereniging terecht kunnen. Vaak is er een technische commissie actief binnen de sportvereniging, die ervoor zorgt dat alle leden daadwerkelijk kunnen deelnemen aan trainingen en wedstrijden.

Maar wat is nou precies de plaats en rol van de technische commissie binnen HV KRAS/Volendam?

Onze technische commissie is voornemens om iedere maand een stuk op de site te (laten) zetten om deze vraag beter en beter te behandelen en te beantwoorden. In deze stukken laten we delen van de werkingen van de commissie zien en geven we inzage in de uitdagingen van ons team. Hiermee verwachten we de commissie, het team haar verantwoordelijkheden beter te kunnen positioneren bij de achterban en meer begrip te krijgen voor beslissingen. Uiteraard verwachtten we óók de interne werkingen van ons ‘technisch hart’ transparanter en toegankelijker te maken.

Besturen met een visie:

Wij volgen het gedachtegoed van ‘Besturen met een visie’. Daar worden drie rollen onderscheiden bij de ontwikkeling en uitvoering van het algemeen beleid van de vereniging: de bestuurder, de manager en de uitvoerder.

 • De bestuurder richt zich op het ontwikkelen van het verenigingsbeleid voor de langere termijn. Samen met zijn medebestuurders wordt een stip op de horizon bepaald waar de vereniging over drie tot vijf jaar wil staan.
 • De manager vertaalt dit algemeen beleid naar uitvoerend beleid op de kortere termijn, meestal voor één of twee jaar, en draagt zorg voor de aansturing van de uitvoering van dit beleid.
 • De uitvoerder voert het beleid tenslotte daadwerkelijk uit.

De technische commissie maakt hierbij de vertaling van het algemeen beleid, zoals dat door de bestuurder (in ons geval ons algemeen bestuur) op hoofdlijnen is bepaald, naar het sporttechnisch beleid en vervult hiermee de rol van manager.

De bestuurder kan (als voorbeeld) in het algemeen beleid hebben vastgelegd dat de vereniging zich de komende drie tot vijf jaar alleen zal richten op breedtesport, waarbij de nadruk ligt op het recreatieve aspect van sportbeoefening boven het wedstrijdgerichte aspect. Een dergelijke keuze is van invloed op de vertaling naar het technische beleid van de vereniging: geen selectieteams, geen spelers en/of speelsters van buiten de vereniging en wel voldoende trainingsuren voor alle teams.

Onze technische commissie streeft de doelen na zoals vastgesteld door het algemeen bestuur. We mogen dan gevraagd en ongevraagd advies geven op de hoofdbeleidslijnen.

Een van de hoofdlijnen is dat de trainingen inhoudelijk vooral gezellig en leuk zijn dienen te zijn. Maar ook dat commissies de managers zijn en de trainers uitvoerders van het technische beleid. De technische commissie houdt dan ook toezicht op de uitvoering en toetst of de uitvoering past binnen het technische beleid.

Rekening houdend met deze rollen streeft de technische commissie een aantal punten na:

Streefpunten

Geen trainers in de technische commissie

Als trainers (die op dat moment training geven aan een van de teams) in de technische commissie plaatsnemen, kan er een rollenconflict ontstaan. De trainer heeft dan zowel de rol van uitvoerder van het technisch beleid, als de rol van manager binnen de technische commissie. De trainer zou dan zijn eigen uitvoering moeten toetsen aan het technisch beleid. Dit kan tot onwenselijke situaties leiden, aangezien er geen objectieve toets meer kan plaatsvinden. Uiteindelijk kan dit ten koste gaan van de visie op het technisch beleid zoals door het bestuur is vastgesteld en door de technishe commissie vertaald is naar daadwerkelijk technisch beleid.

Ouders in de technische commissie

Ouders van leden kunnen een dubbele pet op hebben. Zeker als er sprake is van de selectie van leden voor prestatie ingestelde teams. Indien er sprake is van selectie zal de ouder van een lid in de technische commissie altijd de schijn tegen hebben als er beslissingen genomen moeten worden over het eigen kroost. Dit kan leiden tot scheve ogen binnen de vereniging en de technische commissie, waardoor de uitvoering van het technisch beleid in het geding kan komen. We zijn dan ook voorzichtig met de toelating van ouders in de commissie.

Zorg voor voldoende technische kennis

In de rol van manager moet de technische commissie het algemeen beleid vertalen naar sporttechnisch beleid. Dit is niet de makkelijkste taak. Nog te vaak komt het voor dat goedwillende vrijwilligers te weinig sportinhoudelijke kennis hebben om deze vertaalslag te kunnen maken. Dus proberen we altijd voor voldoende technische kennis binnen de technische commissie te zorgen. Zeker op het gebied van talentontwikkeling en prestatiegerichte sport ontbeert de gemiddelde vrijwilliger kennis en de benodigde vaardigheden. We zorgen er dan ook voor dat de aanwezige technische kennis niet bij één persoon ligt, maar hij het hele team. We kiezen niet voor een persoon, want anders krijgt deze een té belangrijke positie binnen de technische commissie, waardoor deze persoon te veel zijn stempel op het technisch beleid kan drukken zonder kritische vragen van medecommissieleden te hoeven beantwoorden.

Communiceer helder

Niet alleen het bestuur dient helder te communiceren naar de leden welke visie men heeft over de ontwikkeling van de vereniging en hoe men dat gaat organiseren, ook de technische commissie dient helder te communiceren naar de leden en haar technisch kader (trainers, coaches, vrijwilligers en begeleiders). We geven zo duidelijk mogelijk aan hoe het technisch beleid afgeleid is van het algemeen beleid, wat de inhoud van het technisch beleid is, welke afspraken er zijn gemaakt, welke regels er gelden en hoe de uitvoering van het technisch beleid getoetst wordt. Denk bijvoorbeeld aan de informatieavonden voor ouders van leden aan het begin van het seizoen, informatieavonden voor trainers en coaches, duidelijke regels hoe en waarop geselecteerd wordt als dat van toepassing is, wie welke taken uitvoert en hoe er geëvalueerd wordt (trainer, coach, technische commissie, frequentie evaluatiemomenten).

Hoe doe ik mee?

Indien je geïnteresseerd bent om een echte bijdrage te leveren aan de vereniging en eventueel ook onderdeel uit wil maken van ons team. Dat kan! Er staan een aantal posities direct open:

 1. Hoofd Arbitragezaken
 2. Coördinator Athletic Skills

Verder is er altijd behoefte naar versterkingen in de 'breedte' van de diverse subcommissies en collega commissies van het Technische Commissie Team. 

Subcommissies (onder leiding van technische commissie team):

 • Arbitrage Zaken
 • Breedtesport Commissie 
 • Commissie Dames HOV
 • Commissie Jongens HOV
 • Commissie Topsport Dames 1
 • Commissie Topsport Heren 1
 • Athletic skills 
 • (Jongens) Handbal Promotie
 • Keepersgilde

Collega commissies ('op gelijke voet' met technische commissie team):

 • Medische Commissie
 • Gewenst Gedrag Commissie

Indien er interesse is, meldt je dan aan via het e-mailadres volendam@handbal.nl of het telefoonnummer 06-22774652. Hierna zal een lid van de technische, of een andere, commissie contact met jou opnemen.